POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Enterprise Solution

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ และการดาเนินธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยี มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่รวบรวมทรัพยากรของระบบไอที อันได้แก่ Server, Storage, Network และระบบสนับสนุนอื่นๆ สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัย อีกทั้ง ต้องสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้ สามารถดูแลบริหารจัดการง่าย ช่วยลดต้นทุนโดยรวมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเรามีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คาแนะนา ช่วยท่านออกแบบ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิเช่น Consolidation & Virtualization, Unified Data Center, Hyper Converged Infrastructure, Cloud Infrastructure , Software- Defined Networking (SDN) และอื่นๆทางด้านเทคโนโลยี

  • Text Hover
  • Text Hover

IT Services

เราพร้อมที่จะให้บริการดูแลรับผิดชอบระบบไอทีที่ยุ่งยากของคุณ ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้จริง ไม่ต้องเสียเวลา และกาลังคน ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และไร้กังวลในทุกมิติ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) ที่กาหนด พร้อมให้บริการบารุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ PM (Preventive Mianternance) เพื่อให้ระบบสามารถทางานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยคานึงถึงผลกระทบที่น้อยที่สุดต่อกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีอะไหล่ (Spare part) พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์