POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

     การเข้ามาของไทยแลนด์ 4.0 ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ หนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร กลุ่มสายงาน IT จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน บริษัท สี่จุดศูนย์ จำกัด ได้รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านไอที มากกว่า 10-20 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้าน IT ให้กับลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน


     เราให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ โดยนำไอทีไปสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนทางธุรกิจ และร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (Productivity) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ เรามุ่งมั่นให้ผู้บริโภคของลูกค้าเราเกิดความประทับใจสูงสุด (Impression)

System Integration

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสารสนเทศ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการ และซ่อมบำรุง โดยทีมงานผู้ชำนาญ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มี Process การทำงานดังนี้


1. ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) รับปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีได้คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการ


2. บริการออกแบบระบบและการรวมระบบ (System Design and Integration)  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ การเชื่อมต่อระบบเก่ากับระบบใหม่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Solution ทำให้เข้าเข้าใจในเทคโนโลยี พร้อมทั้งความร่วมมือจากพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิต (Vendor) และตัวแทนจำหน่าย (Distributor)


3. บริหารโครงการและงานด้านการติดตั้งโครงการ (Project Management and Implementation)ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานในการดำเนินงานบริหารโครงการ สามารถส่งมอบงานได้อย่างตรงเวลา เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน


4. การบริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Service) ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น